Privacy

In deze privacy verklaring staat beschreven hoe Ministrare omgaat met persoonsgegevens.

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening van Ministrare.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ministrare verwerkt persoonsgegevens van personen en organisaties die gebruik maken van onze diensten en die door hen aan ons worden verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Ministrare (voor zover verstrekt of bekend en relevant) verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Titels
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Downloads van producten van de website
– Abonnementen op nieuwsbrieven

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ten behoeve van ons werk en de kwaliteit van de dienstverlening wordt allerlei informatie schriftelijk en digitaal vastgelegd. Denk hierbij aan afspraken, ontwikkelingsdoelen, reflecties, evaluaties, uitslagen van vragenlijsten, etc. Maar ook gegevens die betrekking hebben op collega’s of familie en allerlei omstandigheden die zich kunnen voordoen. Kortom, alles wat relevant is voor de dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het coachen, trainen en adviseren van mensen en organisaties is altijd maatwerk en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Ook als het gaat om de verwerking en bescherming van alle gegevens die hierbij ter beschikking worden gesteld. Het vastleggen van persoonlijke informatie is soms noodzakelijk voor een goede dienstverlening.

Indien het in het kader van de dienstverlening noodzakelijk is om medische gegevens te verwerken, zal hier een afzonderlijke overeenkomst voor worden opgesteld met betrokken persoon of personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ministrare hanteert geen vaste bewaartermijn voor de informatie die bij verwerken. Omdat onze dienstverlening gericht is op de ontwikkeling van mensen en organisaties, is het soms van belang om gegevens uit het verleden beschikbaar te hebben. Ministrare is een lerende en levende organisatie. Dat betekent dat informatie uit het verleden gebruikt wordt voor het verder ontwikkelen van diensten of producten.

Met wie wij de gegevens delen
Ministrare verkoopt gegevens niet. Met bedrijven die onze gegevens verwerken (denk hierbij aan IT leveranciers, accountant, leveranciers van digitale vragenlijsten) heeft Ministrare overeenkomsten gesloten om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Als er een wettelijke verplichting is tot het delen van informatie (bijv. controle door belastingdienst of meewerken aan een gerechtelijk onderzoek) is Ministrare vanzelfsprekend verplicht hieraan gehoor te geven.

In het kader van deskundigheidsbevordering kan het zijn dat informatie gedeeld wordt. Dit is altijd geanonimiseerd, zodat personen niet achterhaald kunnen worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die Ministrare heeft vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het wettelijke recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Ministrare, via de gegevens die op de contactpagina van de website staan. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, behouden we ons het recht toe om u te vragen om hiervoor een ontmoeting te regelen.

Ministrare wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ministrare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Computers en andere gegevensdragers zijn up to date en dusdanig beveiligd met software en wachtwoorden dat het voor onbevoegden moeilijk is toegang te verkrijgen. Informatie die op papier wordt opgeslagen in gesloten dossierkasten.

Geldigheid van deze verklaring
Deze privacy verklaring is van toepassing van af 25 mei 2018. Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en worden via de website gecommuniceerd.


Laatste wijziging: 29-5-2018